فرم درخواست

 
 
 

  ایران:                     

 

                +98-912-8353935  ( موبایل دکتر همتی ) 

 

                           +98-912-1251940                               

 

                            +98-21-88781060             (دفتر افریقا )

     +98-21-88786755                              

 

                        +98-21-88427100         (دفتر شریعتی )

+98-21-88457517                              

 

  مجارستان :

  )  موبایل دکتر همتی )    9944119 - 30 - 36 +

  ( فاکس )                         + 36-72 - 312418

 

  انگلستان

 
                                                +44-7924561130               ( موبایل ) 

E-mail   

 drrezahemmati@gmail.com

info@pecsmedicaluniversity.com

 

   برای اطلاعات کامل به بخش انگلیسی سایت مراجعه نمایید.