نمایندگی رسمی دانشگاه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی وپیش دانشگاهی  پچ مجارستان

   

 

دکتر محمدرضا همتی  اولین نماینده انحصاری و رسمی دانشگاه پچ مجارستان درایران، اروپا، امریکا و کانادا

 

 این دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ایران – مورد تایید تمامی کشورهای اروپایی (اتحادیه مشترک اروپا)

 

   
 
 

   برای اطلاعات کامل به بخش انگلیسی سایت مراجعه نمایید.